Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Nam Định
Hàng chục Số Hàng đơn vị
16 lần - 11.9%
016 lần - 11.9%
13 lần - 9.6%
112 lần - 8.9%
12 lần - 8.9%
217 lần - 12.6%
20 lần - 14.8%
315 lần - 11.1%
11 lần - 8.1%
410 lần - 7.4%
17 lần - 12.6%
513 lần - 9.6%
17 lần - 12.6%
611 lần - 8.1%
14 lần - 10.4%
78 lần - 5.9%
9 lần - 6.7%
813 lần - 9.6%
6 lần - 4.4%
920 lần - 14.8%