Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Nam Định
Hàng chục Số Hàng đơn vị
18 lần - 13.3%
017 lần - 12.6%
16 lần - 11.9%
111 lần - 8.1%
12 lần - 8.9%
210 lần - 7.4%
13 lần - 9.6%
313 lần - 9.6%
12 lần - 8.9%
417 lần - 12.6%
19 lần - 14.1%
514 lần - 10.4%
8 lần - 5.9%
614 lần - 10.4%
11 lần - 8.1%
715 lần - 11.1%
13 lần - 9.6%
813 lần - 9.6%
13 lần - 9.6%
911 lần - 8.1%