Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Nam Định
Hàng chục Số Hàng đơn vị
11 lần - 8.1%
010 lần - 7.4%
16 lần - 11.9%
113 lần - 9.6%
12 lần - 8.9%
29 lần - 6.7%
16 lần - 11.9%
319 lần - 14.1%
18 lần - 13.3%
417 lần - 12.6%
18 lần - 13.3%
514 lần - 10.4%
16 lần - 11.9%
615 lần - 11.1%
13 lần - 9.6%
78 lần - 5.9%
7 lần - 5.2%
819 lần - 14.1%
8 lần - 5.9%
911 lần - 8.1%