Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Long An
Hàng chục Số Hàng đơn vị
9 lần - 10%
010 lần - 11.1%
5 lần - 5.6%
15 lần - 5.6%
6 lần - 6.7%
26 lần - 6.7%
9 lần - 10%
37 lần - 7.8%
12 lần - 13.3%
415 lần - 16.7%
5 lần - 5.6%
56 lần - 6.7%
10 lần - 11.1%
66 lần - 6.7%
10 lần - 11.1%
711 lần - 12.2%
11 lần - 12.2%
814 lần - 15.6%
13 lần - 14.4%
910 lần - 11.1%