Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Long An
Hàng chục Số Hàng đơn vị
12 lần - 13.3%
08 lần - 8.9%
10 lần - 11.1%
15 lần - 5.6%
9 lần - 10%
22 lần - 2.2%
9 lần - 10%
311 lần - 12.2%
10 lần - 11.1%
412 lần - 13.3%
8 lần - 8.9%
510 lần - 11.1%
5 lần - 5.6%
615 lần - 16.7%
9 lần - 10%
712 lần - 13.3%
7 lần - 7.8%
89 lần - 10%
11 lần - 12.2%
96 lần - 6.7%