Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Long An
Hàng chục Số Hàng đơn vị
7 lần - 7.8%
011 lần - 12.2%
13 lần - 14.4%
15 lần - 5.6%
4 lần - 4.4%
28 lần - 8.9%
10 lần - 11.1%
38 lần - 8.9%
11 lần - 12.2%
415 lần - 16.7%
11 lần - 12.2%
57 lần - 7.8%
7 lần - 7.8%
68 lần - 8.9%
9 lần - 10%
712 lần - 13.3%
6 lần - 6.7%
87 lần - 7.8%
12 lần - 13.3%
99 lần - 10%