Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Hải Phòng
Hàng chục Số Hàng đơn vị
12 lần - 8.9%
015 lần - 11.1%
16 lần - 11.9%
111 lần - 8.1%
13 lần - 9.6%
213 lần - 9.6%
9 lần - 6.7%
310 lần - 7.4%
23 lần - 17%
410 lần - 7.4%
7 lần - 5.2%
513 lần - 9.6%
14 lần - 10.4%
616 lần - 11.9%
18 lần - 13.3%
714 lần - 10.4%
13 lần - 9.6%
815 lần - 11.1%
10 lần - 7.4%
918 lần - 13.3%