Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Hải Phòng
Hàng chục Số Hàng đơn vị
9 lần - 6.7%
012 lần - 8.9%
15 lần - 11.1%
116 lần - 11.9%
10 lần - 7.4%
211 lần - 8.1%
18 lần - 13.3%
39 lần - 6.7%
14 lần - 10.4%
415 lần - 11.1%
10 lần - 7.4%
518 lần - 13.3%
19 lần - 14.1%
611 lần - 8.1%
11 lần - 8.1%
713 lần - 9.6%
14 lần - 10.4%
816 lần - 11.9%
15 lần - 11.1%
914 lần - 10.4%