Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Hà Nội
Hàng chục Số Hàng đơn vị
10 lần - 9.3%
07 lần - 6.5%
13 lần - 12%
113 lần - 12%
11 lần - 10.2%
27 lần - 6.5%
11 lần - 10.2%
314 lần - 13%
19 lần - 17.6%
415 lần - 13.9%
9 lần - 8.3%
58 lần - 7.4%
5 lần - 4.6%
613 lần - 12%
7 lần - 6.5%
710 lần - 9.3%
11 lần - 10.2%
85 lần - 4.6%
12 lần - 11.1%
916 lần - 14.8%