Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Gia Lai
Hàng chục Số Hàng đơn vị
14 lần - 15.6%
010 lần - 11.1%
9 lần - 10%
117 lần - 18.9%
6 lần - 6.7%
22 lần - 2.2%
8 lần - 8.9%
37 lần - 7.8%
10 lần - 11.1%
48 lần - 8.9%
3 lần - 3.3%
510 lần - 11.1%
12 lần - 13.3%
611 lần - 12.2%
8 lần - 8.9%
79 lần - 10%
13 lần - 14.4%
88 lần - 8.9%
7 lần - 7.8%
98 lần - 8.9%