Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Gia Lai
Hàng chục Số Hàng đơn vị
9 lần - 10%
010 lần - 11.1%
10 lần - 11.1%
14 lần - 4.4%
9 lần - 10%
210 lần - 11.1%
12 lần - 13.3%
39 lần - 10%
9 lần - 10%
49 lần - 10%
11 lần - 12.2%
510 lần - 11.1%
13 lần - 14.4%
610 lần - 11.1%
5 lần - 5.6%
78 lần - 8.9%
4 lần - 4.4%
813 lần - 14.4%
8 lần - 8.9%
97 lần - 7.8%