Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Gia Lai
Hàng chục Số Hàng đơn vị
13 lần - 14.4%
013 lần - 14.4%
13 lần - 14.4%
19 lần - 10%
7 lần - 7.8%
210 lần - 11.1%
13 lần - 14.4%
36 lần - 6.7%
5 lần - 5.6%
48 lần - 8.9%
10 lần - 11.1%
511 lần - 12.2%
8 lần - 8.9%
68 lần - 8.9%
8 lần - 8.9%
76 lần - 6.7%
8 lần - 8.9%
811 lần - 12.2%
5 lần - 5.6%
98 lần - 8.9%