Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Gia Lai
Hàng chục Số Hàng đơn vị
9 lần - 10%
07 lần - 7.8%
15 lần - 16.7%
19 lần - 10%
5 lần - 5.6%
211 lần - 12.2%
8 lần - 8.9%
310 lần - 11.1%
11 lần - 12.2%
44 lần - 4.4%
10 lần - 11.1%
510 lần - 11.1%
13 lần - 14.4%
65 lần - 5.6%
4 lần - 4.4%
78 lần - 8.9%
6 lần - 6.7%
811 lần - 12.2%
9 lần - 10%
915 lần - 16.7%