Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Đồng Tháp
Hàng chục Số Hàng đơn vị
12 lần - 13.3%
010 lần - 11.1%
9 lần - 10%
114 lần - 15.6%
12 lần - 13.3%
28 lần - 8.9%
7 lần - 7.8%
311 lần - 12.2%
10 lần - 11.1%
45 lần - 5.6%
6 lần - 6.7%
56 lần - 6.7%
10 lần - 11.1%
67 lần - 7.8%
10 lần - 11.1%
77 lần - 7.8%
9 lần - 10%
811 lần - 12.2%
5 lần - 5.6%
911 lần - 12.2%