Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Đồng Tháp
Hàng chục Số Hàng đơn vị
11 lần - 12.2%
012 lần - 13.3%
9 lần - 10%
111 lần - 12.2%
11 lần - 12.2%
210 lần - 11.1%
13 lần - 14.4%
39 lần - 10%
2 lần - 2.2%
47 lần - 7.8%
18 lần - 20%
510 lần - 11.1%
4 lần - 4.4%
66 lần - 6.7%
8 lần - 8.9%
710 lần - 11.1%
8 lần - 8.9%
87 lần - 7.8%
6 lần - 6.7%
98 lần - 8.9%