Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Đắk Lắk
Hàng chục Số Hàng đơn vị
9 lần - 10%
07 lần - 7.8%
14 lần - 15.6%
113 lần - 14.4%
5 lần - 5.6%
28 lần - 8.9%
10 lần - 11.1%
39 lần - 10%
10 lần - 11.1%
49 lần - 10%
8 lần - 8.9%
55 lần - 5.6%
9 lần - 10%
68 lần - 8.9%
5 lần - 5.6%
710 lần - 11.1%
12 lần - 13.3%
811 lần - 12.2%
8 lần - 8.9%
910 lần - 11.1%