Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Đà Nẵng
Hàng chục Số Hàng đơn vị
8 lần - 8.9%
011 lần - 12.2%
15 lần - 16.7%
110 lần - 11.1%
13 lần - 14.4%
214 lần - 15.6%
12 lần - 13.3%
37 lần - 7.8%
6 lần - 6.7%
415 lần - 16.7%
5 lần - 5.6%
511 lần - 12.2%
9 lần - 10%
65 lần - 5.6%
6 lần - 6.7%
77 lần - 7.8%
8 lần - 8.9%
82 lần - 2.2%
8 lần - 8.9%
98 lần - 8.9%