Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Đà Nẵng
Hàng chục Số Hàng đơn vị
10 lần - 11.1%
03 lần - 3.3%
10 lần - 11.1%
16 lần - 6.7%
9 lần - 10%
210 lần - 11.1%
11 lần - 12.2%
314 lần - 15.6%
10 lần - 11.1%
48 lần - 8.9%
5 lần - 5.6%
514 lần - 15.6%
9 lần - 10%
610 lần - 11.1%
6 lần - 6.7%
76 lần - 6.7%
7 lần - 7.8%
88 lần - 8.9%
13 lần - 14.4%
911 lần - 12.2%