Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Đà Nẵng
Hàng chục Số Hàng đơn vị
7 lần - 7.9%
09 lần - 10.1%
11 lần - 12.4%
19 lần - 10.1%
11 lần - 12.4%
24 lần - 4.5%
7 lần - 7.9%
37 lần - 7.9%
9 lần - 10.1%
49 lần - 10.1%
13 lần - 14.6%
514 lần - 15.7%
5 lần - 5.6%
615 lần - 16.9%
12 lần - 13.5%
72 lần - 2.2%
10 lần - 11.2%
87 lần - 7.9%
4 lần - 4.5%
913 lần - 14.6%