Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Cà Mau
Hàng chục Số Hàng đơn vị
10 lần - 11.1%
010 lần - 11.1%
10 lần - 11.1%
111 lần - 12.2%
14 lần - 15.6%
28 lần - 8.9%
5 lần - 5.6%
313 lần - 14.4%
7 lần - 7.8%
410 lần - 11.1%
10 lần - 11.1%
51 lần - 1.1%
4 lần - 4.4%
68 lần - 8.9%
8 lần - 8.9%
76 lần - 6.7%
10 lần - 11.1%
815 lần - 16.7%
12 lần - 13.3%
98 lần - 8.9%