Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Cà Mau
Hàng chục Số Hàng đơn vị
12 lần - 13.3%
08 lần - 8.9%
10 lần - 11.1%
18 lần - 8.9%
11 lần - 12.2%
212 lần - 13.3%
6 lần - 6.7%
36 lần - 6.7%
11 lần - 12.2%
412 lần - 13.3%
2 lần - 2.2%
512 lần - 13.3%
10 lần - 11.1%
610 lần - 11.1%
12 lần - 13.3%
75 lần - 5.6%
8 lần - 8.9%
87 lần - 7.8%
8 lần - 8.9%
910 lần - 11.1%