Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Bình Thuận
Hàng chục Số Hàng đơn vị
10 lần - 11.1%
012 lần - 13.3%
10 lần - 11.1%
113 lần - 14.4%
6 lần - 6.7%
29 lần - 10%
9 lần - 10%
36 lần - 6.7%
10 lần - 11.1%
44 lần - 4.4%
6 lần - 6.7%
510 lần - 11.1%
17 lần - 18.9%
67 lần - 7.8%
7 lần - 7.8%
78 lần - 8.9%
9 lần - 10%
89 lần - 10%
6 lần - 6.7%
912 lần - 13.3%