Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Bình Phước
Hàng chục Số Hàng đơn vị
9 lần - 10%
05 lần - 5.6%
8 lần - 8.9%
112 lần - 13.3%
7 lần - 7.8%
28 lần - 8.9%
11 lần - 12.2%
39 lần - 10%
9 lần - 10%
412 lần - 13.3%
7 lần - 7.8%
55 lần - 5.6%
8 lần - 8.9%
611 lần - 12.2%
9 lần - 10%
76 lần - 6.7%
11 lần - 12.2%
812 lần - 13.3%
11 lần - 12.2%
910 lần - 11.1%