Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Bình Phước
Hàng chục Số Hàng đơn vị
7 lần - 7.8%
011 lần - 12.2%
11 lần - 12.2%
19 lần - 10%
14 lần - 15.6%
29 lần - 10%
10 lần - 11.1%
37 lần - 7.8%
9 lần - 10%
43 lần - 3.3%
12 lần - 13.3%
511 lần - 12.2%
10 lần - 11.1%
65 lần - 5.6%
6 lần - 6.7%
710 lần - 11.1%
6 lần - 6.7%
811 lần - 12.2%
5 lần - 5.6%
914 lần - 15.6%