Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Bình Phước
Hàng chục Số Hàng đơn vị
8 lần - 8.9%
06 lần - 6.7%
7 lần - 7.8%
19 lần - 10%
8 lần - 8.9%
29 lần - 10%
9 lần - 10%
39 lần - 10%
11 lần - 12.2%
46 lần - 6.7%
11 lần - 12.2%
55 lần - 5.6%
9 lần - 10%
613 lần - 14.4%
7 lần - 7.8%
712 lần - 13.3%
9 lần - 10%
88 lần - 8.9%
11 lần - 12.2%
913 lần - 14.4%