Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Bình Dương
Hàng chục Số Hàng đơn vị
15 lần - 16.7%
011 lần - 12.2%
11 lần - 12.2%
17 lần - 7.8%
10 lần - 11.1%
210 lần - 11.1%
10 lần - 11.1%
37 lần - 7.8%
6 lần - 6.7%
410 lần - 11.1%
7 lần - 7.8%
511 lần - 12.2%
6 lần - 6.7%
610 lần - 11.1%
12 lần - 13.3%
76 lần - 6.7%
8 lần - 8.9%
89 lần - 10%
5 lần - 5.6%
99 lần - 10%