Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Bình Dương
Hàng chục Số Hàng đơn vị
11 lần - 12.2%
010 lần - 11.1%
11 lần - 12.2%
16 lần - 6.7%
13 lần - 14.4%
214 lần - 15.6%
6 lần - 6.7%
38 lần - 8.9%
4 lần - 4.4%
410 lần - 11.1%
9 lần - 10%
56 lần - 6.7%
11 lần - 12.2%
69 lần - 10%
10 lần - 11.1%
714 lần - 15.6%
9 lần - 10%
87 lần - 7.8%
6 lần - 6.7%
96 lần - 6.7%