Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Bình Dương
Hàng chục Số Hàng đơn vị
14 lần - 15.6%
010 lần - 11.1%
8 lần - 8.9%
110 lần - 11.1%
13 lần - 14.4%
213 lần - 14.4%
8 lần - 8.9%
313 lần - 14.4%
4 lần - 4.4%
47 lần - 7.8%
11 lần - 12.2%
58 lần - 8.9%
6 lần - 6.7%
65 lần - 5.6%
8 lần - 8.9%
713 lần - 14.4%
9 lần - 10%
85 lần - 5.6%
9 lần - 10%
96 lần - 6.7%