Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Bình Dương
Hàng chục Số Hàng đơn vị
6 lần - 6.7%
07 lần - 7.8%
8 lần - 8.9%
19 lần - 10%
9 lần - 10%
210 lần - 11.1%
9 lần - 10%
313 lần - 14.4%
7 lần - 7.8%
410 lần - 11.1%
12 lần - 13.3%
510 lần - 11.1%
6 lần - 6.7%
612 lần - 13.3%
7 lần - 7.8%
77 lần - 7.8%
15 lần - 16.7%
83 lần - 3.3%
11 lần - 12.2%
99 lần - 10%