Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Bình Định
Hàng chục Số Hàng đơn vị
9 lần - 10%
010 lần - 11.1%
12 lần - 13.3%
15 lần - 5.6%
11 lần - 12.2%
213 lần - 14.4%
12 lần - 13.3%
35 lần - 5.6%
7 lần - 7.8%
48 lần - 8.9%
7 lần - 7.8%
513 lần - 14.4%
14 lần - 15.6%
66 lần - 6.7%
7 lần - 7.8%
79 lần - 10%
8 lần - 8.9%
812 lần - 13.3%
3 lần - 3.3%
99 lần - 10%