Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Bến Tre
Hàng chục Số Hàng đơn vị
6 lần - 6.7%
010 lần - 11.1%
6 lần - 6.7%
110 lần - 11.1%
7 lần - 7.8%
27 lần - 7.8%
18 lần - 20%
39 lần - 10%
10 lần - 11.1%
49 lần - 10%
6 lần - 6.7%
57 lần - 7.8%
14 lần - 15.6%
69 lần - 10%
11 lần - 12.2%
76 lần - 6.7%
5 lần - 5.6%
810 lần - 11.1%
7 lần - 7.8%
913 lần - 14.4%