Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số An Giang
Hàng chục Số Hàng đơn vị
9 lần - 10%
08 lần - 8.9%
9 lần - 10%
17 lần - 7.8%
4 lần - 4.4%
29 lần - 10%
12 lần - 13.3%
37 lần - 7.8%
11 lần - 12.2%
48 lần - 8.9%
6 lần - 6.7%
510 lần - 11.1%
8 lần - 8.9%
67 lần - 7.8%
12 lần - 13.3%
79 lần - 10%
9 lần - 10%
819 lần - 21.1%
10 lần - 11.1%
96 lần - 6.7%