Vietlott 4D MAX Thứ 3, 14/05/2019 18:05
A8642
B1511
C1575
D8654
E8060
G6912
Kỳ vé: #386
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
8654 2
Giải nhì
6,500,000đ
15756912 11
Giải ba
3,000,000đ
864215118060 29
Giải KK 1
1,000,000đ
654 42
Giải KK 2
100,000đ
54 421
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 11/05/2019 18:05
A7877
B5164
C6146
D3385
E2495
G8489
Kỳ vé: #385
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
3385 6
Giải nhì
6,500,000đ
61468489 15
Giải ba
3,000,000đ
787751642495 6
Giải KK 1
1,000,000đ
385 54
Giải KK 2
100,000đ
85 389
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 09/05/2019 18:05
A1568
B3209
C2121
D8785
E9505
G5999
Kỳ vé: #384
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
9505 7
Giải nhì
6,500,000đ
87853209 13
Giải ba
3,000,000đ
156821215999 19
Giải KK 1
1,000,000đ
505 90
Giải KK 2
100,000đ
5 502
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 07/05/2019 18:05
A6649
B6167
C3269
D9205
E2856
G4409
Kỳ vé: #383
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
3269 4
Giải nhì
6,500,000đ
92052856 8
Giải ba
3,000,000đ
664961674409 27
Giải KK 1
1,000,000đ
269 41
Giải KK 2
100,000đ
69 792
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 04/05/2019 18:05
A1660
B6251
C2254
D8802
E1012
G4318
Kỳ vé: #382
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
6251 1
Giải nhì
6,500,000đ
10122254 8
Giải ba
3,000,000đ
166088024318 6
Giải KK 1
1,000,000đ
251 38
Giải KK 2
100,000đ
51 812
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 02/05/2019 18:05
A9872
B4019
C8562
D0646
E4500
G2478
Kỳ vé: #381
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
2478 5
Giải nhì
6,500,000đ
98724019 16
Giải ba
3,000,000đ
856206464500 33
Giải KK 1
1,000,000đ
478 49
Giải KK 2
100,000đ
78 514
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 30/04/2019 18:05
A0210
B1709
C8004
D8386
E5560
G9066
Kỳ vé: #380
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
8004 5
Giải nhì
6,500,000đ
90668386 8
Giải ba
3,000,000đ
021017095560 9
Giải KK 1
1,000,000đ
4 524
Giải KK 2
100,000đ
4 733
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 27/04/2019 18:05
A2087
B0317
C7067
D9144
E5501
G7738
Kỳ vé: #379
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
2087 9
Giải nhì
6,500,000đ
91447067 1
Giải ba
3,000,000đ
031755017738 6
Giải KK 1
1,000,000đ
87 163
Giải KK 2
100,000đ
87 390
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 25/04/2019 18:05
A5968
B4264
C6148
D2085
E8131
G2924
Kỳ vé: #378
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
6148 2
Giải nhì
6,500,000đ
29244264 5
Giải ba
3,000,000đ
596820858131 59
Giải KK 1
1,000,000đ
148 17
Giải KK 2
100,000đ
48 366
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 23/04/2019 18:05
A4716
B0301
C2006
D7897
E1657
G9499
Kỳ vé: #377
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
7897
Giải nhì
6,500,000đ
94994716
Giải ba
3,000,000đ
030120061657
Giải KK 1
1,000,000đ
897
Giải KK 2
100,000đ
97
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 20/04/2019 18:05
A0087
B2780
C3447
D9847
E9709
G0935
Kỳ vé: #376
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
87 1
Giải nhì
6,500,000đ
09353447 30
Giải ba
3,000,000đ
278098479709 13
Giải KK 1
1,000,000đ
87 137
Giải KK 2
100,000đ
87 431
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 18/04/2019 18:05
A1972
B6072
C5088
D3754
E5338
G4729
Kỳ vé: #375
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
5338
Giải nhì
6,500,000đ
37541972
Giải ba
3,000,000đ
607250884729
Giải KK 1
1,000,000đ
338
Giải KK 2
100,000đ
38
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 16/04/2019 18:05
A5079
B1159
C3131
D5020
E3290
G3813
Kỳ vé: #374
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
3290 1
Giải nhì
6,500,000đ
31313813 3
Giải ba
3,000,000đ
507911595020 13
Giải KK 1
1,000,000đ
290 37
Giải KK 2
100,000đ
90 403
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 13/04/2019 18:05
A8688
B8891
C9886
D0131
E0315
G5969
Kỳ vé: #373
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
315 8
Giải nhì
6,500,000đ
88915969 12
Giải ba
3,000,000đ
868898860131 13
Giải KK 1
1,000,000đ
315 72
Giải KK 2
100,000đ
15 491