Vietlott 4D MAX Thứ 5, 14/03/2019 18:05
A6928
B8621
C1619
D3394
E4344
G8332
Kỳ vé: #360
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
8621 0
Giải nhì
6,500,000đ
43446928 8
Giải ba
3,000,000đ
161933948332 7
Giải KK 1
1,000,000đ
621 21
Giải KK 2
100,000đ
21 546
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 12/03/2019 18:05
A0899
B1300
C0387
D8386
E2012
G2249
Kỳ vé: #359
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
2012 16
Giải nhì
6,500,000đ
22498386 22
Giải ba
3,000,000đ
089913000387 21
Giải KK 1
1,000,000đ
12 49
Giải KK 2
100,000đ
12 1069
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 09/03/2019 18:05
A1304
B6110
C4145
D2248
E1088
G7625
Kỳ vé: #358
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
2248 1
Giải nhì
6,500,000đ
13046110 23
Giải ba
3,000,000đ
414510887625 9
Giải KK 1
1,000,000đ
248 39
Giải KK 2
100,000đ
48 518
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 07/03/2019 18:05
A6355
B6806
C9573
D4580
E1216
G6135
Kỳ vé: #357
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
6355 4
Giải nhì
6,500,000đ
45809573 7
Giải ba
3,000,000đ
680612166135 24
Giải KK 1
1,000,000đ
355 42
Giải KK 2
100,000đ
55 560
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 05/03/2019 18:05
A9553
B6490
C8552
D6245
E3146
G9913
Kỳ vé: #356
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
6245 8
Giải nhì
6,500,000đ
95539913 5
Giải ba
3,000,000đ
649085523146 8
Giải KK 1
1,000,000đ
245 47
Giải KK 2
100,000đ
45 403
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 02/03/2019 18:05
A0285
B8732
C7394
D5716
E4079
G5673
Kỳ vé: #355
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
5673 10
Giải nhì
6,500,000đ
02857394 10
Giải ba
3,000,000đ
873257164079 8
Giải KK 1
1,000,000đ
673 45
Giải KK 2
100,000đ
73 614
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 28/02/2019 18:05
A6061
B2822
C5647
D8107
E1428
G0309
Kỳ vé: #354
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
6061 3
Giải nhì
6,500,000đ
56470309 7
Giải ba
3,000,000đ
282281071428 17
Giải KK 1
1,000,000đ
61 21
Giải KK 2
100,000đ
61 690
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 26/02/2019 18:05
A0991
B7568
C7532
D1478
E2827
G6457
Kỳ vé: #353
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
2827 9
Giải nhì
6,500,000đ
64577568 20
Giải ba
3,000,000đ
099175321478 10
Giải KK 1
1,000,000đ
827 87
Giải KK 2
100,000đ
27 760
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 23/02/2019 18:05
A2481
B9940
C3675
D1338
E6616
G7140
Kỳ vé: #352
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
9940 1
Giải nhì
6,500,000đ
13386616 31
Giải ba
3,000,000đ
248136757140 14
Giải KK 1
1,000,000đ
940 37
Giải KK 2
100,000đ
40 309
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 21/02/2019 18:05
A8138
B3921
C1988
D0159
E1684
G6095
Kỳ vé: #351
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
6095 3
Giải nhì
6,500,000đ
39218138 14
Giải ba
3,000,000đ
198801591684 34
Giải KK 1
1,000,000đ
95 27
Giải KK 2
100,000đ
95 879
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 19/02/2019 18:05
A7802
B1130
C8632
D3155
E2032
G4493
Kỳ vé: #350
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
8632 2
Giải nhì
6,500,000đ
11307802 27
Giải ba
3,000,000đ
315520324493 16
Giải KK 1
1,000,000đ
632 68
Giải KK 2
100,000đ
32 796
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 16/02/2019 18:05
A9677
B3925
C5479
D0328
E5402
G8699
Kỳ vé: #349
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
5402
Giải nhì
6,500,000đ
54793925
Giải ba
3,000,000đ
967703288699
Giải KK 1
1,000,000đ
402
Giải KK 2
100,000đ
2
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 14/02/2019 18:05
A8949
B6493
C2395
D4342
E9652
G4598
Kỳ vé: #348
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
9652 13
Giải nhì
6,500,000đ
45988949 5
Giải ba
3,000,000đ
6493 2395 4342 12
Giải KK 1
1,000,000đ
652 30
Giải KK 2
100,000đ
52 974
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 12/02/2019 18:05
A1232
B7077
C6822
D8024
E1956
G6760
Kỳ vé: #348
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
7077 0
Giải nhì
6,500,000đ
80241956 42
Giải ba
3,000,000đ
123268226760 17
Giải KK 1
1,000,000đ
77 50
Giải KK 2
100,000đ
77 698