Vietlott 4D MAX Thứ 7, 19/01/2019 18:05
A4862
B3902
C3960
D7001
E8546
G3925
Kỳ vé: #338
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
3960 2
Giải nhì
6,500,000đ
85467001 4
Giải ba
3,000,000đ
486239023925 15
Giải KK 1
1,000,000đ
960 32
Giải KK 2
100,000đ
60 322
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 17/01/2019 18:05
A7862
B4572
C5350
D4228
E0598
G7147
Kỳ vé: #337
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
7862 11
Giải nhì
6,500,000đ
42280598 6
Giải ba
3,000,000đ
457253507147 10
Giải KK 1
1,000,000đ
862 20
Giải KK 2
100,000đ
62 603
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 15/01/2019 18:05
A0591
B4173
C3909
D1301
E3415
G6803
Kỳ vé: #336
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
3415 1
Giải nhì
6,500,000đ
05911301 26
Giải ba
3,000,000đ
417339096803 28
Giải KK 1
1,000,000đ
415 70
Giải KK 2
100,000đ
15 963
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 12/01/2019 18:05
A3727
B7390
C1297
D6661
E0420
G8107
Kỳ vé: #335
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
1297 2
Giải nhì
6,500,000đ
37278107 25
Giải ba
3,000,000đ
739066610420 6
Giải KK 1
1,000,000đ
297 34
Giải KK 2
100,000đ
97 478
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 10/01/2019 18:05
A0393
B7813
C4523
D1373
E8503
G6370
Kỳ vé: #334
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
393 2
Giải nhì
6,500,000đ
13736370 21
Giải ba
3,000,000đ
781345238503 3
Giải KK 1
1,000,000đ
393 53
Giải KK 2
100,000đ
93 427
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 08/01/2019 18:05
A4457
B0639
C4311
D5008
E8580
G2127
Kỳ vé: #333
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
8580 0
Giải nhì
6,500,000đ
50084457 8
Giải ba
3,000,000đ
063943112127 14
Giải KK 1
1,000,000đ
580 29
Giải KK 2
100,000đ
80 551
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 05/01/2019 18:05
A6333
B7215
C5042
D2095
E2828
G1503
Kỳ vé: #332
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
1503 3
Giải nhì
6,500,000đ
50422828 10
Giải ba
3,000,000đ
633372152095 16
Giải KK 1
1,000,000đ
503 29
Giải KK 2
100,000đ
3 575
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 03/01/2019 18:05
A7918
B1521
C4872
D5829
E7376
G1640
Kỳ vé: #331
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
5829 3
Giải nhì
6,500,000đ
79181521 7
Giải ba
3,000,000đ
487273761640 7
Giải KK 1
1,000,000đ
829 23
Giải KK 2
100,000đ
29 443
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 01/01/2019 18:05
A3798
B5423
C0221
D1460
E4276
G6160
Kỳ vé: #330
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
3798
Giải nhì
6,500,000đ
14604276
Giải ba
3,000,000đ
542302216160
Giải KK 1
1,000,000đ
798
Giải KK 2
100,000đ
98
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 29/12/2018 18:05
A2945
B5398
C8896
D6195
E0349
G8870
Kỳ vé: #329
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
5398 3
Giải nhì
6,500,000đ
03498896 7
Giải ba
3,000,000đ
294561958870 9
Giải KK 1
1,000,000đ
398 19
Giải KK 2
100,000đ
98 354
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 27/12/2018 18:05
A9680
B0959
C1890
D7464
E9222
G7022
Kỳ vé: #328
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
9222
Giải nhì
6,500,000đ
18907464
Giải ba
3,000,000đ
968009597022
Giải KK 1
1,000,000đ
222
Giải KK 2
100,000đ
22
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 25/12/2018 18:05
A5402
B3742
C8866
D6286
E6140
G6291
Kỳ vé: #327
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
3742 13
Giải nhì
6,500,000đ
62868866 30
Giải ba
3,000,000đ
540261406291 5
Giải KK 1
1,000,000đ
742 148
Giải KK 2
100,000đ
42 496
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 22/12/2018 18:05
A0148
B6418
C9235
D7517
E7765
G3967
Kỳ vé: #326
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
3967 11
Giải nhì
6,500,000đ
01487517 2
Giải ba
3,000,000đ
641892357765 17
Giải KK 1
1,000,000đ
967 37
Giải KK 2
100,000đ
67 503
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 20/12/2018 18:05
A5957
B4445
C2953
D3615
E4900
G8083
Kỳ vé: #325
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
4445 2
Giải nhì
6,500,000đ
80832953 72
Giải ba
3,000,000đ
595736154900 12
Giải KK 1
1,000,000đ
445 40
Giải KK 2
100,000đ
45 417